Textos legals

Política de Privacitat

Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web www.agenciasetting.com, vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació de la nostra “Política de Privacitat”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, li convidem que abandoni aquest lloc web.

La present informació legal regula l’ús del servei del web que està a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del web atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, el ‘Usuari’) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al Portal i que seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot sofrir modificacions.

1. TERMES D’ÚS

www.agenciasetting.com declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster, com a enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet.

www.agenciasetting.com es reserva el dret a dur a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p. ex. newsletters) que la web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic de les quals www.agenciasetting.com no serà responsable en cap cas.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT. COMPLIMENT

El Titular garanteix el compliment del que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quan li siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per a exercir els seus drets conforme al que es disposa en la citada Llei orgànica de PD i GDD 3/2.018.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a www.agenciasetting.com qualsevol modificació dels mateixos amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. www.agenciasetting.com es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per a aconseguir l’èxit dels serveis posats a la disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquests inexactes, www.agenciasetting.com no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

www.agenciasetting.com es compromet a recaptar les dades que siguin estrictament necessaris per a dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix www.agenciasetting.com es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.

Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a elvira@s7s.ec9.myftpupload.com

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de www.agenciasetting.com i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logos de www.agenciasetting.com que apareixen en el web són titularitat de la mateixa entitat i consegüentment, estan degudament registrats.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de www.agenciasetting.com no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de www.agenciasetting.com

4. JURISDICCIÓ I FUR APLICABLE

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’Espanya i seran resolts pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial del domicili social de la Companyia o grup.